Sällskapet De Gamlas Vänner

Härnösand

Sällskapet

Grunden till Sällskapet

Sällskapets ändamål framgår av § 2: I enligt med det upprop som Föreningen de senaste dagarna varit synligt i för Pauvres honteux ortens tidningar och hvilket anmodaht de medlemmar af Härnösands samhälle, som voro intresserade för bildandet af ett sällskap med ändamål att 

anskaffa och underhålla ett hem för äldre behöfvande män och quinnor af ”ståndspersonklassen” (pauvres honteux) tillhörande Härnösands stad, att sammanträda i Ädelhems hörsal fredagen den 14 september kl 5 e.m. beslutade nu närvarande att en sådan förening skulle bildas under namnet af Sällskapet De Gamlas Vänner i Härnösand.

Samma dag konstituerade sig styrelsen och utsåg till ordförande Häradshövding K Ekbom, v ordförande och värd direktör H Hamberg samt sekreterare och skattmästare bankdirektör A Drakenberg.

Direktör H Hamberg meddelade att han för att sällskapet så snart som möjligt skulle kunna börja sin verksamhet för dess räkning inköpt fastigheten nr 205 inom Härnösands stads andra quarter och att han och hans fru Göta härmed ville öfverlämna densamma som gåfva till sällskapet.

Köpekontrakt:
”Emellan undertecknade ha denna dag slutits följande aftal:
Undertecknad,Wik, försäljer till Sällskapet De Gamlas Vänner i Härnösand, den i Härnösands stads andra kvarter belägna gård med tomt under No 205, enligt den af Kungl.Majt, den 16 december 1870 fastställda gatuoch tomtreglering, hvilken tomt enligt en af stadsingenjören, friherre C J Kruuse den 13 december 1884 förrättad och af t.f. stadsingenjören Gösta Smitt den 4 oktober 1909 kontrollerad mätning har sidan mot Hofsgatan 260,5 fot eller 77,34 meter; sidan mot tomten No 206, enligt 1870 års reglering, 380 fot eller 112,82meter; sidan mot Södra Sundet efter sjöstranden: 340 fot eller 100,95 meter och sidan mot Hofsgränden: 391 fot eller 116,09 meter samt i areal innehåller 26 018 kvadratalnar eller 9173,97
kvadrat meter af fri natur.
Köpeskillingen utgör Femtiofem tusen (55 000:-) kronor”

Denna har benämnts ”Pauvre honteux”

Målning av huset som skänktes till Sällskapet och blev grunden för dagens omfattande verksamhet

Målning av huset som skänktes till Sällskapet och blev grunden för dagens omfattande verksamhet

Grunden till Sällskapet

Direktör Hans Hamberg med sin fru Göta och deras barn överlämnade 1917 som gåva fastigheten nr 205 inom Härnösands stads andra quarter till Sällskapet och lade därmed grunden till dagens verksamhet

Köpeskillingen för fastigheten var Femtiofem tusen (55 000:-) kronor år 1917.

Mätt med konsumentprisindex skulle man idag 2017 ha kunnat köpa varor och tjänster för

c:a 1,7 miljoner.  

Direktör Hans Hamberg med fru Göta och deras barn

Direktör Hans Hamberg med fru Göta och deras barn

Protokollsboken för Sällskapet

Ur det konstituerande sammanträdet den 14 september 1917 hämtas följande:

Närvarande: Direktör Hans Hamberg, häradshövding Knut Ekbom,  domprosten Per Söderlind, lektor Albert Thurdin, grosshandlaren Herman Ramström, kamrer Fredrik Lundin, postexpeditör J.A Löf (kamrer) Bror Ryding. Landshövdingskan fru Louise Ryding, biskopinnan fru Marie Lönegren, fru Göta Hamberg, Eva Tham, Agnes Ramström, Maria Andersson, Agnes Hagström, Signe Johnsson, Maria Rosenlind, fröknarna Astrid Hamberg, Hilma Häggbom, Selma Tjereld, Greta Rosenlind och Emma Killander samt undertecknad (Bankdirektör Alarik Drakenberg)

Protokollsboken för Sällskapet De Gamlas Vänner i Härnösand från 1917-09-14 till 1964

Fastigheten som skänktes av direktör Hans Hamberg och hans fru Göta och utgjorde grunden till Sällskapet finns fortfarande kvar och den kan beskådas på Hovsgatan 36