Sällskapet De Gamlas Vänner

Härnösand

Stadgar

Sällskapet De Gamlas Vänner 

Organisationsnummer
888000-1253

Stadgarna antagna vid årsmötet
2023-04-25

§ 1 Bakgrund

Sällskapet De Gamlas Vänner konstituerades den 14 september 1917. Sällskapet har sedan dess verkat för att sätta guldkant på tillvaron för äldre behövande personer inom Härnösands kommun.

§ 2 Ändamål

Sällskapet är en allmännyttig, ideell förening som utövar hjälpverksamhet, företrädesvis bland äldre behövande personer inom Härnösands kommun samt i den mån Sällskapet finner det lämpligt stödja annan humanitär och social verksamhet.

§ 3 Verksamhet

Sällskapets målsättning är att sätta guldkant på tillvaron för de äldre och på olika sätt behövande inom vår kommun.

Sällskapet kan därvid genom sina huvudmän och samarbetspartner:

  • bjuda in till aktiviteter för äldre med svårighet att nå sociala kontakter
    eller som är ensamboende.
  • arrangera aktiviteter för dem som bor på äldreboenden inom kommunen.
  • lämna bidrag till andra icke kommersiella organisationer med verksamhet som överensstämmer med Sällskapets ändamål
  • lämna bidrag till uppmuntran av förtjänta elever som skolan utser inom vård och omsrg – föratt därigenom på längre sikt kunna bidra till välbefinnande för de äldre.
  • lämna bidrag till utsmyckning exempelvis blommor/planteringar med mindre belopp.
  • däremot bör, bidrag till inventarier eller övrigt material, som huvudman för boendet normalt skall ansvara för, ej beviljas

§ 4 Beslutande organ

Sällskapets beslutande organ är årsmötet, höstmötet och extra årsmöte.

§ 5 Styrelse

Sällskapets verksamhet leds av en styrelse bestående av ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassaförvaltare samt högst fem ledamöter utan särskild funktion jämte två suppleanter. Ledamöter väljs för en mandatperiod två år och suppleanter på ett år. Styrelsen skall hålla sammanträde minst tre gånger per år och är beslutsmässig då minst hälften av styrelseledamöterna är närvarande.

§ 6 Medlemskap

Alla fysiska personer som stöder Sällskapets ändamål kan bli medlem i Sällskapet genom att lämna in en skriftlig ansökan till styrelsen.

Medlemmarnas rättigheter och skyldigheter regleras enligt följande

Huvudmän  

Sällskapets huvudmän har till uppgift att välja styrelse, besluta om ansvarsfrihet för styrelsen samt att vara till hjälp och stöd i Sällskapets  verksamhet. Huvudmännen är minst tjugo inom kommunen boende personer. Huvudmän har rösträtt på årsmötet, höstmötet eller extra årsmöte.

Hedersledamöter              

Huvudman eller styrelseledamot, som utfört synnerligen berömvärda insatser för Sällskapet, kan efter förslag av styrelsen på årsmötet utses till Hedersledamot på livstid. Hedersledamot har rösträtt på årsmötet eller extra årsmöte.

Seniormedlem                   

Styrelsemedlem och huvudman blir automatiskt seniormedlem när den aktiva tiden i föreningen är avslutad. Seniormedlem har rösträtt på årsmötet, eller extra årsmöte.

Stödmedlem 

Övriga fysiska personer som söker medlemskap blir stödmedlemmar ifall de stöder Sällskapets ändamål enligt dessa stadgar. Stödmedlem har närvarorätt på årsmötet eller extra årsmöte, dock utan rösträtt. 

§ 7 Sällskapets firma

Sällskapets firma tecknas av den eller de som utses av styrelsen.

§ 8 Årsmötesdagordning

Sällskapet håller årsmöte senast den 30 maj.
Extra årsmöte hålls när styrelsen eller minst tio huvudmän kräver det.

Vid årsmöte skall minst följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande respektive sekreterare för mötet

2. Upprättande och fastställande av röstlängd

3. Val av två justerande ledamöter

4. Godkännande av dagordning

5. Fråga om mötets stadgeenliga utlysning

6. Föredragning av verksamhetsberättelse och årsredovisning och samt  godkännande av nämnda handlingar.

7. Föredragning av revisionsberättelse

8. Fastställande av resultat- och balansräkning

9. Beslut om resultatdisposition

10 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

11. Beslut om arvoden och kostnadsersättningar

12. Val av huvudmän

13. Fastställande av medlemsavgift

14. Fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter

15. Val av ordförande för en tid av två (2) år

16. Val av ordinarie styrelseledamöter för en tid av två (2) år ordförande för en tid av två (2). Hälften av styrelseledamöterna väljs udda år och andra hälften väljs jämna år.

17. Val av styrelsesuppleanter för en tid av ett (1) år

18. Val av revisor och styrelsesuppleant

19. Val av valberedning och sammankallande

20. Förslag från styrelse, huvudman/hedersledamot eller seniormedlem

21. Avtackning

22. Avslutning

§ 9 Kallelse till årsmöte

Sällskapet håller höstmöte senast den 30 maj. Extra årsmöte hålls när styrelsen eller minst tion (10) huvudmän kräver det. 

Vid röstning har varje huvudman, hedersledamot, styrelseledamot och seniormedlem en röst. Vid lika röstetal har ordförande för mötet utslagsröst.

Röstning sker öppet såvida inte minst tio (10) av de närvarande yrkar på sluten röstning. Röstning med fullmakt är inte tillåten. Stödmedlem har ej rösträtt.

Kallelse till årsmöte sker senast två (2) veckor i förväg genom brev eller e-post.

förslag till årsmötet skall vara skriftligt och inlämnas till styrelsen senast 28 februari.

 

§ 10 Kallelse till höstmötet

Sällskapet kallaar huvudmännen till höstmöte senast 1 december för beslut om verksamhetsinriktning och kostnadsbbudget. 

Kallelse sker senast två (2) veckor i förväg genom brev eller e-post.

Förslag från huvudman till höstmötet skall vara skriftligt och inlämnas till styrelsen senast 20 augusti.

vid röstning har varje huvudman en röst. Vid lika röstetal har ordförande för mötet utslagsröst.

 

§ 11 Sällskapets kapitalförvaltning

Styrelsen skall årligen, före 1 december, fastställa Sällskapets
placeringspolicy.

§ 12 Revision

Sällskapets räkenskaper avslutas per kalenderår och skall jämte styrelsens årsberättelse för granskning överlämnas till revisor senast fyra veckor före årsmöte.

§ 13 Revisor

För granskning av Sällskapets räkenskaper och övriga handlingar utser årsmötet en auktoriserad revisor och en auktoriserad revisorssuppleant
eller en auktoriserad revisionsbyrå.

§ 14 Gåvor till Sällskapet

Personer och företag som önskar stödja Sällskapet och dess verksamhet kan inbetala penningbelopp till Sällskapet. En avlidens minne kan hedras genom en gåva till Sällskapet varvid Sällskapet överlämnar Sällskapets Minnesblad med givarens namn i samband med begravning eller till anhöriga.

§ 15 Ändring av dessa stadgar

Ändring av dessa stadgar kan ske endast vid årsmöte, om förslag till ändring angivits i kallelsen. Därvid erfordras att minst tio röstberättigade är närvarande samt att beslutet tas med minst 2/3 dels röstmajoritet.

§ 16 Sällskapets upplösning

Sällskapet kan ej upplösas med mindre än att beslut därom fattas vid två på varandra följande årsmöten, med minst en månads mellanrum, varav ett ska vara ordinarie årsmöte. Därvid erfordras att minst tio röstberättigade är närvarande samt att beslutet tas med minst 2/3 dels röstmajoritet. 

I kallelsen till årsmötet ska framgå förslag på Sällskapets upplösning samt även förslag på hur Sällskapets behållna tillgångar ska disponeras.